• Sat. Oct 1st, 2022

Simbahan

Byadmin

Apr 7, 2022

Hi

If you are looking for Simbahan
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Simbahan

What is the meaning of Simbahan?

Ayon sa Bibliya, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo-lahat ng mga nanampalataya kay Hesu Kristo para sa kanilang kaligtasan (Juan 3:16; 1 Corinto 12:13). Mayroong mga miyembro ng pandaigdigang simbahan (katawan ni Kristo) sa mga lokal na simbahan.

What does Ano nga ba ang Simbahan mean?

Ano nga ba ang simbahan? Sa biblikal na kahulugan ang simbahan ay nangangahulugan ng mga taong naniniwala at at samasamang sumasampalataya sa panginoon, Ngunit kalimitan ng pagnakarinig tayo ng salitang simbahan ay agad nating maiisip na ito ay isang gusali kung saan nagsasama-sama ang mga taong may iisang pananampalataya.

What is the Simbahan of Kristo?

Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Sinasabi ng aklat ng Efeso 1: 22-23, "At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, Na siyang katawan niya, na kapuspusan ni yaong pumupuspos ng lahat sa lahat."

What is the Simbahan of Diyos?

Ang totoong simbahan ng Diyos ay hindi ang partikular na gusali o denominasyon. Ang pandaigdigang simbahan ng Diyos ay ang lahat ng mga nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo.

I hope the above sources help you with the information related to Simbahan
. If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published.